Сутність внутрішнього переміщення – безпека і вкорінення на  новому місці проживання в ситуації неповернення назад.  До вибору постійного місця проживання при вимушеному переселенні проходить деякий строк. В ідеалі – це має бути не більше 1 року з можливістю продовження цього строку за певних обставин..

Сутність інтеграції.

 

1. Оцінка політики сприяння інтеграції

Сутність інтеграції переселенців в Києві

За більше ніж 2 роки розгортання в українському соціумі природних процесів соціального руху – процесів інтеграції – вже можна розглядати питання інтеграції більш детально, орієнтуючись на практичні цілі держави, суспільства, громадян.

Сутність внутрішнього переміщення – безпека і вкорінення на  новому місці проживання в ситуації неповернення назад.

           

До вибору постійного місця проживання при вимушеному переселенні проходить деякий строк. В ідеалі – це має бути не більше 1 року з можливістю продовження цього строку за певних обставин, по аналогії з тимчасовим проживанням, регламентованим Порядком  надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання 1

 

Але протягом трьох років від моменту переселення, станом на 2017 рік Уряд України нічого не зробив для вирішення питання стаціонарного проживання тієї частини людей, які інтегруються на нових місцях і не планують повертатися назад. Державна комплексна програма щодо переселенців так і не була профінансована2,  що було зазначено у звіті Міністерства соціальної політики за 2 квартал 2017 р.3,  як і залишені  без уваги Уряду  Рекомендації Парламентських слухань (16).

 

І якщо перша частина завдання внутрішнього переміщення – безпека – для ВПО  вирішена, то до другої складової – вкорінення громадян як «суб’єктів інтеграції» і сприяння йому з боку «суб’єктів сприяння інтеграції» –  Уряд ще не приступав. Відбуваються поодинокі спроби надати таке сприяння на місцях шляхом вирішення найголовнішого питання інтеграції – надання внутрішньо переміщеним особам постійного житла для переводу їх із фази «переміщення» до фазі  «переселення».

 

Прийнята і затверджена Кабінетом Міністрів України лише на рівні Розпорядження Стратегія інтеграції ВПО4  не вдовольняє пракетиків, а на нашу думку, не виділяє для вирішення центрального компоненту інтеграції ВПО  – житло. Ми свідомо використовуємо терміни, які глибинно характеризують інтеграцію як складне соціальне динамічне явище, як багатоплановий і різнорівневий процес, як результат., врешті-решт комплексних зусиль багатьох сил, де суб’єктами виступають люди, а суб’єктами сприяння – органи управління.

 

Житло – наріжній камінь інтеграції. Питання актуальне: війна на сході триває, все менше людей збирається повертатися назад.

 

Підкреслюємо, що питання інтеграції, а отже, забезпечення стаціонарним житлом, стосується 50% внутрішньо переміщених осіб, тобто понад 750 тисяч осіб, або майже 300 тисяч сімей по Україні.

 

Через 3 роки від початку війни питання житла для ВПО набуло гуманітарного звучання, оскільки велика маса людей в сучасній європейській країні (1, 6 млн, або 4% її населення ) не може залишатися без стаціонарного житла. Додатково: умови проживання на орендованих квартирах стають все складнішими, люди зубожіють, втомлюються, перспективи не видно.

 

З іншого боку, складні умови   проживання і непевність обстановки сковують можливості ВПО, не дають розвинутися їх потенціалу і зробити його ресурсом для України.

 

В Київській області, як і інших областях, проблеми ВПО намагаються вирішити окремі об’єднання громадян або органи місцевого самоврядування, місцеві органи влади шляхом приєднання до заходів інших програм, таких як Програми соціально-економічного розвитку певних територій чи інші, які не вирішують системно  проблем житла, роботи, соціальної інтеграції ВПО.

 

В той же час питанням інтеграції ВПО та детального розгляду інтеграції ВПО: а) як явища, б) як процесу і в) як результату, –  в Україні було приділено достатньо уваги з боку наукової спільноти, інститутів громадянського суспільства, міжнародного співтовариства. Проте, ці питання не стали керівництвом до дій Уряду, незважаючи на те, що завдання вирішення питання житла ставилися предметно в двох провідних документах:

 

 1. «Комплексна державна програма щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України на період до 2017 року», яка буда затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2017 року №1094 (див. посилання 2)
 2. Рекомендації парламентських слухань на тему: “Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції”, затверджені Постановою Верховної Ради України від 31 березня 2016 р. №10745

 

Проте, за відсутності фінансування вони станом на липень 2017 р. по Київській області постійно не виконувалися, про що свідчать щоквартальні звіти Міністерства соціального захисту, результати громадської експертизи діяльності Київської обласної адміністрації з питань виконання законодавства у сфері реалізації прав людини та інтересів внутрішньо переміщених осіб6 інформація Департаменту соціального захисту КОДА від 19 червня 2017 р.7

 

Немає органу, який замкнув би на собі все, що стосується внутрішнього переміщення, координував дії всіх суб’єктів сприяння інтеграції: міністерств, відомств, інвесторів, благодійних фондів, Держгеокадастру, місцевих адміністрацій, виробників  і т.д.8.

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій  взяло на себе лише частину функцій, пов’язаних переважно з розв’язанням проблем Донбасу та контактами з донорами. 9

 

Міністерство регіонального розвитку і житлово-комунального господарства не проявляє активності у вирішенні житлової проблеми внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, не розроблено програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осі, не зважаючи на надзвичайну потужність цього Міністерства, наявність в ньому аналітичних, наукових, проектних установ і розвинену систему інформаційного забезпечення управління. 10

 

Структури соціальної політики на місцях, як і само Міністерство соціальної політики, на які покладено обов’язки узагальнювати інформацію, укладати програми та збирати звіти по роботі з ВПО, не можуть охопити всі питання, пов’язані з переселенням і стабілізацією ситуації з ВПО, оскільки ця масштабна діяльність виходить за межі їх компетенції.. 11

 

Відповідних інституцій з управлінськими функціями (координація, безпосередня організація, стимулювання, санкції, кумуляція, витрати і контроль виділених ресурсів), координуючих всі зусилля і заходи щодо ВПО та їх інтеграції, немає також на обласному рівні, районному..

 

Між тим, переселення і як наслідок його – інтеграція – мають свою позитивну сторону.

 

Переселення великих мас громадян за важливістю змін в державі після війни як такої посідає після війни друге місце:

 

«…масштабна вимушена внутрішня міграція населення має значний позитивний потенціал соціально-економічного та гуманітарного розвитку України у середньо- і довгостроковій перспективі, пов’язаний зі структурними зрушеннями в економіці, зміною схем розселення та розвитком інфраструктури, формуванням якісно нового людського потенціалу, соціальною, культурною та національною інтеграцією українського суспільства. Досягнення цих цілей загалом відповідає обраній траєкторії європейської інтеграції, що визначена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

 

Подолання негативних наслідків та реалізація позитивного потенціалу вимушеної внутрішньої міграції населення вимагає концентрації всіх національних ресурсів та міжнародної донорської допомоги для забезпечення досягнення заявленої Україною амбітної мети щодо досягнення до 2020 року відповідності критеріям для подання заявки на членство в ЄС…».

 

Ключова цитата, наведена вище, взята з Рекомендацій Міжнародної конференції, відбулася у лютому 2015 р., коли в Україні в умовах гарячої фази війни ще не оперували широко терміном «інтеграція».12

 

Для держави важливо те, що інтеграція – це процес і результат відновлення життєвого середовищі людини, яка потерпіла від того, що держава не змогла її захистити від раптової руйнації цього життєвого середовища. Звідси у ВПО з’являються / актуалізуються/ особливі права.

 

Не торкаючись глибоких теоретичних викладок щодо інтеграції як такої, наведемо тільки основні  риси явища інтеграції для практичних цілей реалізації стратегії сприяння інтеграції ВПО на нових місцях проживання.

 

2. Теоретичні засади інтеграції внутрішньо переміщених осіб

 

Теоретичні засади інтеграції внутрішньо переміщених осібПропонована концепція інтеграції ВПО в умовах України для практичних цілей розроблена на основі:

а) Досвіду країн, які пережили внутрішнє переселення, узагальненого в міжнародних документах: Керівні принципи ООН з питань внутрішньо переміщених осіб (22) та документи на їх розвиток. 13,14,15,16

б) Закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб17, з яким пов’язано 61 документ

в) Гуманітарного та міжнародного права з прав людини, на базі яких створені вищезазначені документи

г) Вчення про життєве середовище людини та його безпеку, просторово-життєву структуру, науки про життєве середовище людини18,19,20

д) Даних багатьох досліджень, конференцій, форумів, круглих столів тощо21,22,23,24,25,26

 

Інтеграція – складний процес, оскільки відбувається під дією багатьох чинників, ц різних сферах, тому розглядається відповідно у різних аспектах: соціальному, психологічному, соціально-психологічному, соціально-побутовому  культурному, духовному, ментальному, правовому, історичному, демографічному, економічному, політичному.

 

У цій статті йдеться про інтеграцію з виокремленням її основних компонентів, які охоплюють відразу декілька сторін і є узагальнюючими: житло, робота, вписаність в громаду і відносини з владою як провідним чинником організації життя людини (головним чином, соціально-психологічна, соціальна інтеграція), розбудова спільного проживання (соціально-економічна і  побутова інтеграція).

Тому тема: житло, робота, сильна громада, село майбутнього – це стратегічні віхи не тільки для реалізованого проекту, а для всієї України.    

 

Наше визначення інтеграції для практичних цілей:

Інтеграція – це з одного боку, повне входження ВПО у місцеве соціальне, ментальне середовище, у громадське, економічне, культурне життя, у нормальні побутові і трудові умови.

 

З іншого боку, – це власний інтелектуальний, мобілізуючий, інноваційний, інвестиційний внесок переселенців у приймаючу громаду, завдяки чому ВПО стають ресурсом для місцевих громад. Перспективи, плани соціально-економічного розвитку районів стають спільними, більш потужними, провідний напрям – інвестиції.

 

В аспекті інтеграції внутрішньо переміщена особа – це вимушений мігрант, який залишається на вільно/невільно/під тиском обставин/  обраній території своєї країни, громадянином якої він є, це людина, вирвана з коренем з життєвого середовища, соціального середовища, психологічного простору – без власності,  засобів до існування, належної підтримки.

 

ВПО стає переселенцем, коли поселиться на новому місці для постійного проживання.

 

Предмет інтеграції: відновлення умов реалізації потреб людини, у якої водночас зруйнувався життєвий простір: життєве середовище, психологічний і соціальний простір.

Життєвий простір – це житло, безпечна місцевість, робота, сім’я, соціальний захист, здоров’я, освіта, розвиток, продуктивна взаємодія, належні закони, добрі традиції тощо.

Предмет сприяння інтеграції – створення умов для гармонізації процесу інтеграції і забезпечення сталого майбутнього держави.

 

Інтеграція в ряду проблем, пов’язаних з війною на сході України, займає важливе місце після: а) проблеми війни як такої, б)  проблеми окупації і перебування жителів на окупованих територіях.

 

Інтеграція є  явищем позитивним, оскільки вирішує проблеми творення нового життя, а не його руйнації і знищення.

 

3. Засади сприяння процесам інтеграції:

Засади сприяння процесам інтеграції: ВПО

 1. Інтеграція ВПО – це природний соціальний рух, викликаний великими потрясіннями ( в наших умовах – війною) і міграцією людини в небезпечні райони, де вона залишається на постійне поселення
 2. Є два процеси, подібні між собою, але вони проходять в різних умовах і тому потребують різних підходів і відповідно різних програм: інтеграція – це укорінення людини, вписаність її в нове середовище на новому місці проживання, а реінтеграція – повернення і нова адаптація до нових умов існування на старому, колишньому місці проживання
 3. Інтеграція – суспільний закономірний процес, об’єктивно існуюче явище. Суб’єктом інтеграції виступають самі  потерпілі, у даному випадку внутрішньо переміщені особи. Тому зовнішнім силам (держава, інші контрагенти) можна говорити лише про сприяння інтеграції
 4. Інтеграції підпадають не всі потерпілі особи. В даний час в Україні готові залишитись на новому місці перебування лише 26% (величина непостійна, буде наростати, по регіонах і по групах ВПО вона нерівномірна). За даними наших та інших спостережень – таких ВПО буде 50%, які належить враховувати в програмах.
 5. І сутність, і предмет інтеграції ВПО як  керівництво до дій – відновлення життєвого середовища людини на новому місці проживання замість втраченого.
 6. Життєве середовище  складається з трьох компонентів: а) природне середовище (відбивається на умовах проживання, здоров’ї, зокрема, на процесах адаптації); б) соціальне середовище (громада, інші спільноти людей, закони, традиції, етичні питання і т.д.); в) т.з техногенне, або технічно-цивілізаційне середовище (житло, побутова  техніка, опалення, електрика, зручності, частина умов на роботі і т.д.т. Через все червоною лінією проходить умова безпеки для життя, здоров’я, майбутнього.
 7. Характеристики життєвого середовища і суспільства, в якому протікає процеси інтеграції, численні і перебувають у  складних взаємозв’язках, тому інтеграція є багатоаспектною і багатовимірною. На практиці виділяються її компоненти, які треба опрацьовувати через певні інструментарії. Оскільки компоненти – це елементи з багатьма обслуговуючими підсистемами, то будь-який компонент ( для практичної діяльності  – аспект, напрям) інтеграції – складний і потребує певної системи знань, механізмів і способів, щоб процес інтеграції просувався і був гармонізований

 

Суб’єкти сприяння інтеграції мають напрацювати єдині підходи, визначитися із стратегією:

 • Завдання влади – забезпечити наукове і громадське супроводження і цілеспрямовану, оформлену законодавчо політику щодо нормалізації ситуації навколо внутрішньо переміщених осіб з пріоритетом їх прав і свобод людини,  інтересів як вимушено внутрішньо переміщених осіб.
 • Громадянське суспільство має виконати низку завдань, без чого політика, її провадження і результати будуть недостатніми, поряд з науковими центрами і самими ВПО – замовник завдань уряду, контролер їх оформлення, прийняття, реалізації.
 • Кінцеві бенефіціари програми інтеграції, тобто самі суб’єкти інтеграції, – внутрішньо переміщені особи, які перейдуть на новий рівень свого життя на нових місцях свого проживання, та  громади, які набувають нових позитивних якостей.

 

 • Вся складність ситуації полягає в тому, що явище інтеграції потребує різних підходів, інструментів, оскільки розвивається одночасно в різних системах і площинах

Тобто, з точки зору управління, процеси інтеграції на тлі кризових змін в країні:

 • потребують поєднання підходів одночасно ситуаційного і системного,
 • перебувають у парадигмі інноваційного розвитку і завдань досягнення сталості,
 • спираються на державний, економічний, соціальний механізми, які:
 • частково відстають від суспільного розвитку, від можливостей самоорганізації і мобілізації громадянського суспільства,
 • потребують створення системи нормативно-правової бази, орієнтованої на питання інтеграції ВПО,
 • мотивують до значного розвитку державно-приватного партнерства і  до забезпечення ефективності використання міжнародної технічної та фінансової допомоги.

 

Отже, з огляду на багатоаспектність явища інтеграції та її  різношвидкісних процесів у різних напрямах і площинах, питання напрацювання механізмів є одним з важливих завдань у практичному вирішенні проблеми інтеграції через її основні, системоутворюючі компоненти – житло, роботу, соціальну інтеграцію і обслуговуюче їх законодавство.

 

Назва проекту відбивала головні компоненти інтеграції як обопільно позитивного процесу для ВПО і для громади: «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб: житло, робота, сильна громада, село майбутнього».

 

—————————

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. №422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями
з фондів житла для тимчасового проживання. [Електронний ресурс] Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422-2004-%D0%BF

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року» від 16 грудня 2015 р. №1094. [Електронний ресурс] Режим доступу:   http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF

3. Звіт про стан виконання у ІІ кварталі 2017 року заходів, передбачених Комплексною державною програмою щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року. Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://www.msp.gov.ua/timeline/Zviti.html

4. Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року. Розпорядження від 15 листопада 2017 р. № 909-р. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-%D1%80 target=”_blank” rel=”nofollow”

5. «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції”. Постановою Верховної Ради України від 31 березня 2016 р. №1074. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1074-19/

6 Експертні висновки і експертні пропозиції, підготовлені за результатами  громадської експертизи діяльності КОДА з питань виконання законодавства у сфері реалізації прав людини та інтересів внутрішньо переміщених осіб у Київській області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  chaika.org.ua/експертні-висновки-експертні-пропоз/#more-604

7 Інформація про внутрішньо переміщених осіб. Тези виступу на семінарі-нараді Семінар-нарада членів громадської ради «Про сприяння  інтеграції внутрішньо переміщених осіб» Сканована копія (текстовий документ)

8 ВПО: неврегульовані моменти законодавства, про які варто знати журналісту  20.04.2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irmi-ukraine.org/news/

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Положення про Міністерство. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://mtot.gov.ua/category/pro-ministerstvo/pravovi-zasadi/

10 Міністерство з питань регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства . [Електронний ресурс] Режим доступу:  http://www.old.minregion.gov.ua/attachments/files/struktura.pdf

11 Кабінет міністрів України  Постанова 1094 від 16 грудня 2015 р. (посиланні 2)  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF

12 Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції «Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості» 27 лютого 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/03/Recomendations_format-fin.pdf

13 Керівні принципи з питань внутрішнього переміщення осіб. 1998. E/CN.4/1998/53/Add.22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un-documents.net/gpid.htm     http://www.refworld.org.ru/docid/472840ec2.html

14 Права человека внутренне перемещенных лиц: Резолюция, принятая Советом по правам человека Електронний ресурс]. – Режим доступу:  A/HRC/RES/20/9  http://www.refworld.org.ru/docid/50d2fb032.html

15 Доклад Специального докладчика по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц A/70/334 2/33 15-12504Х http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=57d2a4a54

16 К вопросу о перемещении внутри страны. Параметры отвественности национальных властей. Brookings Institution

[Електронний ресурс]. – Пошук https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/04_national_responsibility_framework_Rus.pdf11 фев 1998 

17 Закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18

18 Андрущенко В.П. Сучасна соціальна філософія . Національна академія державного управління при Президентові України. [Електронний ресурс] Режим доступу:  andrushchenko_v_p_mikhal_chenko_m_i_suchasna_sotsial_na_filo

19 Горбулін В.П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2011. – 286 с. . [Електронний ресурс] Режим доступу:   http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Gorbulin_Kachynsky-e2dd0.pdf

20 Життєве середовище людини складається з трьох компонентів. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.refotext.com/referat-text-16473-3.html

21 Рекомендації щодо соціальної адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, які переселилися із тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції до Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської, Полтавської областей [Електронний ресурс] Режим доступу:       http://www.niss.gov.ua/articles/1609/

22 Національна конференція «захист прав людини внутрішньо переміщених осіб: засади інтеграційної політики та регіонального реагування», Київ, 25.квітня 2017 р. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/news-event/news/-asset_publisher/9W803G4ii38m

23 Електронний ресурс http://chaika.org.ua/ Пошук/Переселенці/ ВПО у Києві: від проблеми – до ресурсу розвитку приймаючої громади

24 Формування підходів до вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб. О.В.Балуєва, О.О.Чуприна. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://journals.stu.cn.ua/problems_and_prospects_economics_management/article/view/75550

25 ВПО у Києві: від проблеми – до ресурсу розвитку приймаючої громади

Електронний ресурс http://chaika.org.ua/ Пошук/Переселенці/ ВПО у Києві: від проблеми – до ресурсу розвитку приймаючої громади

26 Лица,  перемещенные внутри страны. УВКБ. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://unhcr.org.ua/uk/khto-mi-dopomagaemo/litsa-peremeshchennye-vnutri-strany