або за якими ознаками можна судити про успішність інтеграції ВПО на нових місцях проживання. 

Термінологія:

 • Критерій – ознака, на підставі якого проводиться оцінка, класифікація, це мірило певного стану.
  Детальніше:
  Критерій – якісна характеристика ступеню наближення об’єкта спостереження до наміченого стану; це мірило наближення до очікуваної моделі стану об’єкту спостереження. Критерій – одна з показових ознак, і він може бути виражений як позитивному варіанті, так і в негативному. Наприклад, досягнення бажаної цілі на 80% – це позитивна характеристика. Але той же самий стан виражений як відставання на 20% до запланованого результату – негативний варіант вираження результату відносно бажаної цілі . Інший приклад використання критеріїв через протилежні явища і їх відбиття в характеристиках. Наприклад, народжуваність – позитивна характеристика, смертність – негативна. Але тут залежить все від порівняння величини (місця) показника в цифрах, і смертність нижчу середнього рівня ми визначаємо як позитивну сторону (як досягнення), а народжуваність нижче середнього рівня – як негативну сторону ( як проблему). Тобто, треба знати природу критерію і оцінювати його зміни кількісних характеристик.
 • Показник – кількісне вираження критерію, частіше буває у відносних або середніх значеннях цієї ознаки, також в абсолютних величинах
 • Індикатор характеризує зміни. Це – цифровий показник еволюції економічної або фінансової чи іншої величини, яка є особливо значущою для реалізації обраної стратегії та оцінки її результатів.
  Детальніше:
  Індикатор змін – це наперед запланований показник, за допомогою якого здійснюється моніторинг і визначається рівень прогресу. Через Індикатор оцінюють виконання окремих завдань стратегії та досягнення очікуваних результатів. Також Індикатори описують результати проекту в операційно вимірюваних величинах, як-от кількість, якість, тип бенефіціарів, час, місце тощо. Для потреб моніторингу застосовують різні типи індикаторів.
 • Індикатор відрізняється від критерію тим, що він характеризує нашу діяльність, через яку змінюється ситуація (аналогію можна провести на прикладі понять норми – те, що забезпечуємо людині (тобто, те – що їй треба), і нормативи – те, чим забезпечується ця потреба для людини).
 • Індикатор дає нам об’єктивну оцінку досягнень в роботі. Важливо, що індикатор даю відповідь щодо ефективності роботи, яка проводиться: 
  В роботі, в діяльності маємо завжди 3 види ефектів і відповідно ефективності
  + економічної,
  + соціальної,
  + специфічної – притаманної саме для такої мети і виду діяльності.
 • Ефект – це результат, наслідок яких-небудь причин, сил, дій, заходів. Вимірюється в матеріальному, грошовому або соціальному вимірі.
 • Ефективність – це показник успішності функціонування системи для досягнення встановлених цілей. Оцінюється як співвідношення ресурсів всіх типів до отриманого ефекту (результату – як завданому продукту діяльності). На сучасному етапі оцінка ефективності націлює на досягнення сталого успіху, що є одним з критеріїв якості (критерій – надійність).
 • Якість – 1) внутрішня характеристика чогось, що відділяє йлого від інших; 2) Ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь для його використання за призначенням.
 • Специфіка діяльності зі сприяння інтеграції ВПО – відновлення (створення) раптово зруйнованого житлового середовища, соціального середовища, психологічного простору людини.

або за якими ознаками можна судити про успішність інтеграції ВПО на нових місцях проживання Тому шляхом операціоналізації понять виділяємо головне, найбільш показове для процесу інтеграції ВПО і діяльності щодо сприяння цій інтеграції з боку держави і суспільства, спираючись на розуміння наведених вище ефекту і ефективності.

Інтеграція у описуваній ситуації є результатом взаємодії людини-внутрішньо переміщеної особи і оточуючого середовища.

Оточуюче середовище складають: нове місце проживання, приймаюча громада, держава, закони, новий географічний простір і фізичні умови проживання (житло, навколишнє середовище. робота, соціальна та виробнича інфраструктура, оточуючі люди-трудовий колектив, сусіди, і т.п.).

Тобто, в ході інтеграції мають гармонізуватися:
З боку людини – її вписаність в зовнішній світ, матриця життя людини.
З боку оточуючого середовища – умови входження і сприяння входженню людини в нове середовище, матриця інтеграції.

Результат інтеграції – спільне використання ресурсів обох сторін на спільні плани розвитку, більш висока якість життя як нова системна якість нової, взаємно збагаченої спільноти. .

Інтеграція відбувається тоді, коли матриця життя людини і матриця інтеграції з боку оточуючого середовища співставимі, підходять одна до одної, накладаються, складаються, як пазли, в одне ціле, більш довершене.

Призначення індикаторів – уловити ці процеси – наскільки інтенсивно іде інтеграція і чи в правильному напрямку вона проходить, щоб зберегти найцінніше – цілісність людської особистості і єдність інтегрованої громади.
Адже саме на руйнацію людської особистості, на недопущення людської єдності і спрямована гібридна війна. В її ході страждають одночасно велика кількість людей. Тому з боку зусиль оточуючого середовища йдеться про масові явища, що враховується у показниках інтеграції.

Отже, з боку людини дивимось на її відчуття свого місця в житті.

ІНДИКАТОРИ ІНТЕГРАЦІЇ ВПО

Критерії для визначення індикаторів – комфорт:

сім’я, житло, робота, доход, соціальний захист, законодавство, адміністративні послуги, послуги соціально-побутові, екологія, громадська активність, соціально-психологічний комфорт, розвиток особистості.

Джерела інформації – дані обліку, реєстрів, опитувань, спеціальних досліджень:

1) сім’я:

• % возз’єднаних сімей на нових місцях проживання
Джерело інформації – опитування, спеціальні дослідження

2) житло:

• % ВПО, які отримали /набули постійне житло
Джерело інформації – офіційні дані органів місцевого самоврядування)

3) робота:

• % ВПО працевлаштованих або тих, що відкрили свій бізнес – від кількості працездатних ВПО
Джерело інформації – запити до органів місцевого самоврядування, центрів зайнятості.

4) соціальні групи –

приналежність до постійних соціальних груп, в яких ВПО відчуває себе комфортно:

• % ВПО, які стали членами місцевих соціальних спільнот, колективів, мікрореферентних груп;

Приклади: офіційно стали членами територіальних громад, громадських об’єднань, ОСН, профспілок, виборчих комітетів та комісій, громадських рад, комітетів батьків при школах, організацій ветеранів, членів просвітницьких товариств,

або увійшли до числа дописувачів ЗМІ. організаторів або учасників публічних заходів, художніх колективів та груп по інтересах і т.д.,

також успішно входять до ситуативних груп – користуються послугами місцевої соціальної інфраструктури на постійній основі – лікарні, школи, дитсадки, виші, торгові центри, транспорт, житлово-комунальні служби, соціальні служби, пенсійні устави і т.п.

Повнота збору даних залежить від наявних можливостях обліку кількісних показників в динаміці, також на основі відповідей органів місцевого самоврядування та органів влади на запити або шляхом спеціальних досліджень;

• % ВПО, які перебувають на обліку і користуються адміністративними послугами органів влади, соціальної інфраструктури, занесенні до місцевих реєстрів тощо

Джерела інформації – дані офіційного обліку в органах соціального захисту, у пенсійному фонді, у податковій інспекції та в інших категоріях обліку

5) держава,

створені умови нормальних стандартів життя (наближені до європейського рівня) через закони, податки, вибори, центральну та місцеву владу;

 • % ВПО, які стали депутатами від даної громади – в радах різних рівнів**
 • % ВПО, які входять до активу при місцевих радах, інших структурах влади***
 • Кількість законів на інших нормативно-правових актів, прийнятих або удосконалених за певний період, які задовольняють ВПО у сфері реалізації їх прав і свобод****

Джерела інформації по 3 вищезазначених критеріях – органи місцевого самоврядування та органи влади (запити), опитування ВПО, спеціальні дослідження

5) здорове довкілля,

• % ВПО, які проживають в екологічно нездорових місцях (радіоактивне забруднення, інше забруднення окремих або всіх природних сфер

• % ВПО – які професійно працюють у сфері охорони і захисту довкілля, є активістами екологічних заходів у постраждалих від війни регіонах*****

Джерела інформації – органи влади (спеціальні служби : ДСНС, санітарна служба, екологічна служба тощо), опитування, спеціальні дослідження

6) сама людина, особистість якої формується у суспільстві:

% ВПО, які відчувають себе інтегрованими в громади

 • через засвоєння інформації попередніх поколінь і сучасного оточення (знання),
 • через власне формування ставлення до людей (культура, мистецтво),
 • через осмислення свого місця в цьому світі (кожний сам для себе філософ).

Джерела інформації – дані обліку (освіта, професія, рід занять, облік правопорушень тощо), лані ЗМІ, у т.ч. аналізу соціальних мереж, спеціальні дослідження

(дані соціологічних обстежень – відповідно до опитувальника УВКБ)

Разом взяті, всі ці три останні компоненти формують світобачення людини і відповідно – спрямованість особистості, яка може зумовити різні типи поведінки людини, особливо у нестандартних ситуаціях, наприклад в умовах війни, міграції.

ІНДИКАТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ СПРИЯННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ВПО

Критерії для визначення індикаторів – ефективність діяльності, довготривалі рішення:

сім’я, житло, робота, доход, соціальний захист, законодавство, адміністративні послуги, послуги соціально-побутові, екологія, громадська активність, соціально-психологічний комфорт, розвиток особистості

Джерела інформації – дані обліку, реєстрів, опитувань, спеціальних досліджень:

(у дужках наведені джерела офіційної державної інформації):

1) % поселених до житла сімей ВПО – від кількості тих сімей ВПО, що потребують житла

(офіційні дані органів місцевого самоврядування)

2) % ВПО, які забезпечені робочими місцями / відкрили свій бізнес – від числа ВПО працездатного віку
(офіційні дані підприємств або управлінь праці, податкової служби)

3) % ВПО, які отримують пенсію від чисельності осіб, що мають право на пенсію

(з Донбасу багато пенсійних пільговиків до настання звичайного пенсійного віку , тому підрахунок – і від кількості людей, які мають право на пенсію , включаючи за вислугою років, як, наприклад, вчителі)

(офіційні дані пенсійного фонду та Управлінь соціального захисту населення)

4) % ВПО, які отримують соціальну допомогу від числа осіб, що мають на неї право

(Офіційні дані Управлінь соціального захисту населення)

5) % ВПО, які обрані на виборні посади, від загальної кількості посад, на заняття яких проводилися вибори

(офіційні дані органів влади, виборчих комісій)

6) % ВПО, які зайняті громадською, гуртковою та іншими видами суспільно корисної діяльності на громадських або платних засадах в приймаючих громадах, до числа всіх активістів

(звіти об’єднань громадян)

2 площина – дії, способи гармонізації життя людини в умовах зовнішніх змін (матриця інтеграції включає законодавчий, адміністративний, економдчний, соціальний та духовний блоки):

7) повнота (%) Нормативно-правової бази по ВПО, яка відповідає нормам Конституції і міжнародним нормам, зокрема, Керівним принципам

Кількість поправок, доповнень або законів, які треба прийняти для повного дотримання прав людини ВПО (абс. число, оцінюється в динаміці)

8) нормальна практика законозастосування, відсутність/ кількість і рівень скарг від ВПО на дискримінацію та порушення прав

Кількість випадків порушень прав ВПО (за кількістю скарг від ВПО)

9 ) покращення показників індексу людського розвитку в місцях розселення ВПО)

(ІЛР ВПО у порівнянні з ІЛР у даній місцевості)

(ІЛР – Індекс людського розвитку)

10) «Помолодшання» демографічних показників за рахунок ВПО
(більше молоді і осіб працездатного віку, ніж серед сільського нселення)

11) зниження рівня злочинності у місцевостях, які прийняли ВПО
(людність у сільській місцевості зростає, є кошти утримувати служби, які забезпечують громадський порядок)

ДО КРИТЕРІЇВ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

12) розвиток і збагачення економічної структури на місці поселення ВПО за рахунок інновацій, інвестицій, прибуття кваліфікованих і креативних трудових ресурсів у зв’язку з поселенням ВПО

(кількісні показники по кожній адміністративно-територіальній одиниці і на основі їх показники співвідношення ан 10 тис. населення. Джернло – офіційна статистика)

13) зростання ВВП на душу населення (для крупних регіонів) або Національного доходу на душу населення на основі зміцнення економіки за рахунок ВПО (показники співвідношення на 1 душу населення. Джерело – офіційна статистика)

Складність проведення дій у цій другій площині, впливу на процеси інтеграції, незважаючи на зовнішньо суб’єктивний окрас, об’єктивно обумовлена. Адже процеси інтеграції на тлі кризових змін в країні потребують поєднання підходів одночасно ситуаційного і системного, перебувають у парадигмі інноваційного розвитку і завдань досягнення сталості, спираються на державний, економічний, соціальний механізми. Останні частково відстають від суспільного розвитку, від самоорганізації і мобілізації громадянського суспільства, мотивують до значного розвитку державно-приватного партнерства і до забезпечення ефективності використання міжнародної технічної та фінансової допомоги.

Суб’єкти сприяння інтеграції мають напрацювати єдині підходи, визначитися із стратегією:

Завдання влади – забезпечити наукове і громадське супроводження і цілеспрямовану політику щодо нормалізації ситуації навколо внутрішньо переміщених осіб з пріоритетом їх прав і свобод людини, інтересів як вимушено внутрішньо переміщених осіб.

Громадянське суспільство поряд з науковими центрами і самими ВПО – є продуцентом і замовником завдань уряду. Без цього державна політика, її провадження і результати будуть недостатніми і будуьть деградувати, тому що життя йде вперед, і внутрішні і зовнішні умови постійно змінюються.

Кінцеві бенефіціарії програми інтеграції – внутрішньо переміщені особи, які перейдуть на новий рівень свого життя на нових місцях свого проживання, і приймаючі громади, які збагатяться більш молодим і працездатним, творчим контингентом.

Таке окреслення природи і змісту інтеграції ВПО розкриває всю складність завдань у вирішенні проблем, які постали не тільки у зв’язку з гарячим періодом війни – 2014, але й накопичувалися поступово за логікою неоголошеної війни російсько-проімперських сил проти незалежності України протягом всіх 25 років її існування як держави.

 

*Збір інформації буде найбільш повним у випадку реалізації положень про пільги для роботодавців при забезпеченні роботою ВПО;

**Джерела інформації – підсумки виборів різного рівня;

***Приклад: МВС, податківці, антикорупційні структури, балотуються в депутати, на посади місцевих голів, стали помічниками депутатів, стали держслужбовцями тощо
****Джерело інформації – Верховна Рада, місцеваі ради, державні адміністрації. Завдання громадянського суспільства – як ініціаторів і замовників завдань – подати пропозиції до формування нормативно-правової бази з питань інтеграції ВПО. Завдання Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Президента яке суб’єктів законодавчої ініціативи, зробити перелік і розробити проекти нормативно-правових актів для їх прийняття. Потребується серйозна проектна робота, яка має завершитися переліком законів для прийняття, а з боку громадянського суспільства – кампанією лобіювання з метою формування ефективної системи нормативно-правових актів щодо ВПО та їх інтеграції.

*****Тут % – це питома вага від учасників законодавчої ініціативи, зробити перелік і розробити проекти нормативно-правових актів для їх прийняття. Потребується серйозна проектна робота, яка має завершитися переліком законів для прийняття, а з боку громадянського суспільства – кампанією лобіювання з метою формування ефективної системи нормативно-правових актів щодо ВПО та їх інтеграції.

Тут % – це питома вага від учасників екологічних заходів. Джерело інформації – органи місцевого самоврядування, дослідження;