ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1094

КОМПЛЕКСНА ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції
громадян України, які переселилися з тимчасово  окупованої території України та районів проведення  антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року

Мета Програми

Метою Програми є розв’язання основних проблем громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України (далі — переселені громадяни), та зниження рівня соціальної напруженості серед них і в суспільстві; сприяння інтеграції та соціальній адаптації таких осіб за новим місцем проживання; допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності, прав та реалізації потенціалу; забезпечення соціальної, медичної, психологічної та матеріальної підтримки; створення передумов для компенсації завданої їм майнової (матеріальної) та моральної шкоди; створення сприятливих умов для добровільного повернення на місця попереднього проживання (за умови повного фактичного припинення бойових дій на територіях, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Результати проведеного аналізу ситуації з переселеними громадянами свідчать про наявність таких проблем:

відсутність:

 • достатніх фінансових ресурсів для забезпечення життєдіяльності;
 • чіткого механізму та критеріїв відбору для надання соціальної підтримки переселеним громадянам залежно від їх матеріального становища та соціального статусу;
 • повної інформації про розмір збитків (майнової шкоди), завданих переселеним громадянам у ході воєнних дій, та механізм їх компенсації;

недосконалість механізму забезпечення переселених громадян робочими місцями, обмеженість інформації про можливості працевлаштування;

наявність у багатьох переселених громадян психофізіологічних травм і відсутність програми надання їм відповідної медико-соціальної допомоги.

 

 

Досягнення мети Програми можливе на засадах:

дотримання принципів субсидіарності, соціальної справедливості, прозорості та неупередженості, взаємної відповідальності, взаємоповаги та взаєморозуміння;

дотримання прав і гарантій громадян, в тому числі на працю, та сприяння раціональному використанню трудового потенціалу переселених громадян;

дотримання конституційних прав і гарантій громадян на житло та земельну ділянку;

сприяння створенню системи та виробленню механізму взаємної допомоги та самоорганізації переселених громадян;

залучення до співпраці соціальних партнерів і представників приватного сектору економіки;

створення сприятливих умов для добровільного повернення переселених громадян до покинутих місць проживання або інтеграції за новим місцем проживання.

Розв’язання проблеми здійснюється шляхом:

правового забезпечення — надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності серед переселених громадян, удосконалення законів і розроблення чітких інструкцій щодо їх реалізації, напрацювання механізму захисту прав і компенсації переселеним громадянам завданої їм майнової (матеріальної) та моральної шкоди;

соціально-економічного забезпечення — збереження гарантій державного соціального забезпечення та захисту переселених громадян, надання їм матеріальної підтримки з метою забезпечення нормального рівня життя та недопущення злиденності, сприяння створенню робочих місць, працевлаштуванню та самозайнятості, забезпечення доступності до освітніх послуг, сприяння будівництву постійного, тимчасового та соціального житла, підтримки статутної діяльності громадських об’єднань переселених громадян;

медичного забезпечення — збереження гарантій державного медичного обслуговування, надання комплексного медичного забезпечення в місцях компактного проживання, надання психосоціологічної допомоги особам, постраждалим внаслідок воєнних дій, створення умов для збереження здоров’я переселених громадян у нових умовах життєдіяльності;

транспортного забезпечення — надання необхідних транспортних послуг для евакуації цивільного населення із зони бойових дій та для інших потреб переселених громадян;

побутового забезпечення — створення необхідних комунальних та побутових умов для життєдіяльності переселених громадян, забезпечення доступності до закладів побутової та соціальної інфраструктури;

культурного та патріотично-виховного забезпечення — сприяння збереженню традиційної культури, забезпечення її неконфліктної інтеграції з національною культурою та культурними традиціями населення територій, з яких здійснюється переміщення, виховання та розвиток патріотичних почуттів, сприяння духовному розвитку переселених громадян;

організаційно-інформаційного забезпечення — створення системи збору інформації про стан та потреби переселених громадян, забезпечення її систематизації, аналізу та оприлюднення, залучення інститутів громадянського суспільства до проведення постійного незалежного моніторингу, узагальнення, аналізу та контролю здійснення заходів і результатів виконання Програми.

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку.

Виконання визначених завдань і заходів потребує:

своєчасного висвітлення в засобах масової інформації процедури надання допомоги, пільг і компенсацій переселеним громадянам;

організації та проведення зустрічей з переселеними громадянами, групами активістів і представників громадських об’єднань з метою з’ясування проблем;

доопрацювання Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб з урахуванням потреб і намірів переселених громадян;

підтримки проектів, спрямованих на розв’язання проблем переселених громадян, у тому числі з будівництва постійного, тимчасового та соціального житла;

створення передумов для компенсації переселеним громадянам майнової (матеріальної) та моральної шкоди, яких вони зазнали внаслідок бойових дій і тимчасової окупації частини території України, на основі оцінювання втрат, проведеного за єдиною та прозорою методологією;

проведення постійного незалежного (громадського) моніторингу виконання заходів Програми і поточних (проміжних) та остаточних результатів виконання Програми із залученням заінтересованих інститутів громадянського суспільства.

Очікувані результати, ефективність Програми

Результативність Програми оцінюється за такими критеріями:

показники витрат:

 • обсяг видатків з державного бюджету на соціальну допомогу переселеним громадянам;
 • обсяг витрат з державного бюджету на компенсацію переселеним громадянам завданої їм майнової (матеріальної) та моральної шкоди;

– обсяг інвестицій у житло для переселених громадян;

– обсяг залучених донорських коштів (допомоги) для розв’язання проблем переселених громадян;

показники продукту:

 • кількість переселених громадян, які отримали відповідну послугу, допомогу;
 • кількість проектів громадських об’єднань, запропонованих для розв’язання проблем переселених громадян, частка реалізованих проектів;
 • кількість проведених заходів з надання підтримки та послуг переселеним громадянам;
 • кількість реалізованих спільних проектів з міжнародними організаціями у напрямі надання допомоги переселеним громадянам;

– кількість переселених громадян, які одержали житло, площа отриманого житла;

показники ефективності:

 • середній розмір допомоги на одну особу/сім’ю;
 • середня площа отриманого житла на одну особу;
 • собівартість квадратного метра житла, яке отримали переселені громадяни;

– кількість переселених громадян, які одержали компенсацію завданої їм майнової (матеріальної) та моральної шкоди;

показники якості:

 • відсоток загальної кількості переселених громадян, забезпечених відповідними соціальними послугами;
 • відсоток загальної кількості переселених громадян, які одержали компенсацію завданої їм майнової (матеріальної) та моральної шкоди;
 • відсоток загальної кількості переселених громадян, які отримали житло;
 • відсоток загальної кількості переселених громадян, які отримали соціальні послуги низької якості.

Виконання заходів Програми дасть змогу:

забезпечити соціальну, фізичну, медичну, психофізіологічну та матеріальну підтримку переселених громадян;

знизити рівень соціальної напруженості в суспільстві та забезпечити на державному та місцевому рівні неконфліктну інтеграцію переселених громадян у суспільстві;

забезпечити інтеграцію переселених громадян до складу територіальних громад у разі їх рішення залишитися за новим місцем проживання;

сприяти добровільному поверненню переселених громадян до місць свого попереднього проживання після повного фактичного припинення бойових дій та повернення територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до складу України.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Заходи, спрямовані на виконання Програми, проводитимуться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, передбачених законодавством.

_____________________

 

Додаток
до Програми

ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції
громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року

Найменування завдання Найменування заходу Строк виконання Відповідальні
за виконання
Очікувані результати
1. Удосконалення
механізму міжвідомчої та міжсекторальної координації здійснення заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України  (далі — переселені громадяни)
1) доопрацювання програмного забезпечення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб шляхом доповнення даними щодо розміщення, працевлаштування, рівня освіти, спеціалізації за професійною освітою та потреб і намірів переселених громадян

 

2016 рік Мінсоцполітики обласні та Київська міська держадміністрації

 

удосконалення системи обміну інформацією між центральними та місцевими органами виконавчої влади

 

2) визначення переліку об’єктів соціальної і дорожньо-транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства, житлового фонду, що потребують першочергового відновлення, визначення фінансової вартості проведення необхідних робіт

 

постійно

 

Державне агентство з питань відновлення Донбасу
Мінрегіон Мінінфраструктури Мінфін
МОЗ
МОН
Мінкультури Мінмолодьспорт Донецька та Луганська облдерж-адміністрації
забезпечення доступу переселених громадян, роботодавців та інших заінтересованих сторін до необхідної інформації
2. Удосконалення законодавства з питань інтеграції, соціальної адаптації та захисту переселених громадян

 

1) розроблення механізму оплати вартості комунальних послуг за тарифами для побутових споживачів у разі тимчасового розміщення переселених громадян для проживання в офісних приміщеннях, санаторних та оздоровчих закладах, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 2016 рік НКРЕКП (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації 
компенсація витрат на оплату комунальних послуг у разі тимчасового розміщення переселених громадян для проживання в офісних приміщеннях, санаторних та оздоровчих закладах, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
2) створення умов для проведення організованого набору працівників для відновлення пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури, житлово-комунальної та соціальної сфери, житлового фонду, будівництва захисних інженерних споруд уздовж кордону держави із внесенням таких робіт до переліку пріоритетних галузей економіки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 843 (Офіційний вісник України, 2013 р.,
№ 85, ст. 3159)
2016 рік

 

Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська облдерж-адміністрації за участю громадських об’єднань Мінсоцполітики
Мінрегіон Мінеконом-розвитку
створення робочих місць для праце-влаштування переселених громадян, адаптація переселених громадян до вимог локального ринку праці

 

3) розроблення механізму фінансової підтримки проживання та харчування сімей, у яких на утриманні є особи з інвалідністю, з тяжкими формами захворювання, зокрема щодо компенсації витрат на утримання переселених громадян — інвалідів (проживання та харчування) за період з 6 жовтня 2014 р. до 1 червня 2015 р. в санаторно-курортних закладах Одеської області (“Куяльник”, “Сенетатя”, “Сперанца”, “Плай”) —“— Мінеконом-розвитку Мінсоцполітики Мінфін
обласні та Київська міська держадміністрації 
4) удосконалення законодавства з питань соціального захисту переселених громадян, у тому числі в частині врахування потреб інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, психічними розладами тощо, з утворенням додаткової ради з числа представників організацій інвалідів і волонтерських груп, які мають багатомісячний досвід підтримки переселених громадян — інвалідів 2016—2017 роки

 

 

Мінсоцполітики за участю представників МОЗ, Мінфіну, Мінрегіону
3. Забезпечення дієвості програм і заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту переселених громадян 1) укладення меморандумів (протоколів про наміри) з міжнародними організаціями щодо сприяння соціальній підтримці переселених громадян —“— Мінсоцполітики МЗС за участю міжнародних організацій соціальна підтримка переселених громадян
2) проведення нарад, засідань за круглим столом, конференцій, публічних заходів з обговорення шляхів розв’язання проблем захисту та забезпечення прав переселених громадян постійно Мінсоцполітики обласні та Київська міська держадміністрації

 

своєчасне вирішення проблемних питань соціального захисту переселених громадян

 

3) розроблення стратегії інформаційної політики з питань формування ціннісної орієнтації переселених громадян: ідентичності з Україною, патріотизму, толерантності, правової культури, зокрема за допомогою цільових інформаційно-освітніх, культурно-освітніх програм, популяризації аналітичного огляду історичних і сучасних подій 2016 рік МІП
МОН
обласні та Київська міська держадміністрації за участю громадських об’єднань
своєчасне вирішення проблемних питань захисту переселених громадян, забезпечення прав переселених громадян
4. Забезпечення прав переселених громадян на свободу пересування та вибір місця проживання 1) спрощення процедур, пов’язаних з виданням документів, необхідних для визнання та реалізації прав переселених громадян на свободу пересування та вільний вибір місця проживання 2016 рік Держприкордон-служба соціальна адаптація та інтеграція переселених громадян
2) забезпечення першочергового задоволення потреб найбільш незахищених категорій переселених громадян (діти, вагітні жінки, інваліди, особи похилого віку) постійно Мінсоцполітики ДСНС
МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації за участю громадських об’єднань
запобігання стигматизації та дискримінації переселених громадян
5. Запобігання проявам негативного ставлення до переселених громадян, забезпечення соціальної злагоди та соціальної згуртованості у місцевих громадах, які приймають переселених громадян 1) розроблення планів дій інформаційно-освітнього змісту на рівні громад, своєчасного виявлення фактів стигматизації переселених громадян і проведення публічних заходів відповідного змісту —“— обласні та Київська міська держадміністрації за участю громадських об’єднань
6. Сприяння самоорганізації переселених громадян, створення умов для активізації соціальних зв’язків, довіри та бажання працювати для поліпшення свого життя 1) створення умов для розвитку самоорганізації та взаємодопомоги переселених громадян через взаємодію з громадськими об’єднаннями 2016 рік центральні органи виконавчої влади обласні та Київська міська держадміністрації за участю громадських об’єднань
2) залучення переселених громадян до місцевого самоуправління в громадах їх компактного проживання; заохочення створення органів самоорганізації населення та залучення їх до життя місцевих громад 2016—2017 роки обласні та Київська міська держадміністрації

 

зменшення соціальної напруги, активізація потенціалу переселених громадян щодо участі в житті приймаючих громад
7. Створення системи моніторингу та оцінювання ефективності заходів щодо інтеграції, соціальної адаптації та захисту переселених громадян на національному та регіональному рівні 1) визначення рівня соціальної адаптації та інтеграції переселених громадян 2016 рік Національна академія наук (за згодою) контроль та аналіз виконання зазначеної Програми
2) наукове супроводження Комплексної державної програми підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року та вироблення науково

обґрунтованих рекомендацій щодо забезпечення комплексної та системної підтримки, соціальної адаптації та інтеграції переселених громадян

постійно Мінсоцполітики
8. Забезпечення евакуації та надання допомоги для захисту життя 1) забезпечення евакуації та надання допомоги переселеним громадянам під час переміщення, гарантування безпечного повернення та запобігання недобровільному переселенню в місця, де може виникнути загроза їх життю чи здоров’ю постійно обласні та Київська міська держадміністрації
громадські об’єднання
2) створення телефонних “гарячих ліній” з питань інформування переселених громадян про можливість отримання необхідних послуг 2016 рік —“— надання допомоги під час переміщення
3) надання матеріальної допомоги на переїзд, вирішення житлових питань, облаштування переселених громадян у місцях тимчасового переселення 2016—2017 роки —“—
9. Задоволення 1) забезпечення переселених громадян:
першочергових потреб переселених громадян необхідною медичною допомогою; постійно МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації
надання необхідної підтримки після залишення
гуманітарною допомогою, харчуванням і місцями для тимчасового перебування —“— обласні та Київська міська держадміністрації за участю громадських об’єднань небезпечної зони в пунктах тимчасового перебування, в місцях тимчасового проживання
2) надання безоплатної правової допомоги переселеним громадянам з урахуванням положень Закону України “Про безоплатну правову допомогу” постійно Мін’юст

 

3) розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” з метою віднесення до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу переселених громадян та громадян України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік 2016 рік —“—
10. Забезпечення тимчасового розміщення сімей переселених громадян, у складі яких є інваліди, зокрема діти-інваліди 1) забезпечення тимчасового розміщення сімей, у складі яких є інваліди без уражень опорно-рухового апарату, які не потребують додаткових умов облаштування житла, у приміщеннях установ та закладів, приватних домівках (зокрема, в сільській місцевості), якомога ближче до медичних і соціальних закладів —“— обласні та Київська міська держадміністрації регіональні штаби при ДСНС задоволення потреб сімей переселених громадян, у складі яких є інваліди
2) забезпечення тимчасового розміщення сімей, у складі яких є інваліди з ураженнями опорно-рухового апарату, в лежачому стані або пересуваються на інвалідному візку, з ураженням органів зору, з розумовою відсталістю та психічними розладами, у пристосованих для пересування та обслуговування приміщеннях установ і закладів, у
15-кілометровій зоні територіального розміщення лікарні районного рівня
—“— —“—
11. Забезпечення права переселених громадян на житло

 

 

 

1) створення реєстру об’єктів нерухомості (незавершеного будівництва, покинутих житлових будинків, котеджних містечок тощо, новостворених модульних будинків для тимчасового проживання), напрацювання моделей надання їх в оренду на пільгових умовах 2016—2017 роки Мінрегіон
обласні та Київська міська держадміністрації 
задоволення потреб сімей переселених громадян, у складі яких є інваліди
2) розроблення проектів розвитку місцевих громад з будівництва житла для переселених громадян з урахуванням їх потреб і потенціалу за новітніми будівельними та енергозберігаючими технологіями за умови прозорого бюджетного фінансування та прямого кредитування і допомоги міжнародних фінансових установ під міжнародним контролем —“— Мінрегіон Мінсоцполітики обласні та Київська міська держадміністрації

 

3) виділення в установленому порядку земельних ділянок для будівництва житла переселеним громадянам з урахуванням їх потреб і потенціалу щодо можливостей перспективного працевлаштування та розвитку інфраструктури —“— обласні та Київська міська держадміністрації

 

4) створення соціального житлового фонду в містах (гуртожитки) для надання в оренду переселеним громадянам на пільгових умовах 2016—2017 роки обласні та Київська міська держадміністрації

 

5) фінансування розвитку інфраструктури населеного пункту з державного бюджету за умови виділення земельних ділянок під будівництво житла переселеним громадянам —“— Мінфін
Мінрегіон
обласні та Київська міська держадміністрації
6) створення та реалізація проектів побудови спеціалізованих соціальних селищ з урахуванням конструктивних особливостей, пристосованих для проживання сімей, у складі яких є інваліди —“— Мінрегіон
Мінфін Мінсоцполітики Мінеконом-розвитку
7) вивчення можливостей та бажання переселених громадян щодо проживання у сільській місцевості 2016 рік облдерж-адміністрації

 

8) вивчення ситуації щодо знелюднених сіл у регіонах, які межують з Донбасом (Харківська, Запорізька, Дніпропетровська області) та Києвом (Київська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська області), з метою їх відродження для забезпечення переселених громадян житлом (з урахуванням можливостей перспективного працевлаштування та розвитку інфраструктури) —“— —“—
9) будівництво котеджних містечок для переселених громадян 2016—2017 роки Мінрегіон облдерж-адміністрації
10) упровадження технологій швидкого будівництва житла з місцевих будівельних матеріалів та залучення переселених громадян до самостійного будівництва житла постійно —“—

 

11) внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, якими врегульовано питання забезпечення різних категорій громадян доступним житлом, у частині передбачення можливості участі в них переселених громадян 2016 рік Мінрегіон Державна спеціалізована фінансова установа “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”
12) передбачення у державному бюджеті на відповідний рік коштів на виконання державних житлових програм —“— Мінрегіон
Мінфін
12. Створення можливостей для професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації переселених громадян з урахуванням потреб місцевого ринку праці 1) збільшення та/або перерозподіл у разі потреби ліцензованого обсягу набору слухачів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації переселених громадян, сприяння в отриманні ліцензій відповідними закладами на провадження освітньої діяльності за найбільш затребуваними на ринку праці професіями та спеціальностями для професійного навчання зазначених осіб —“— МОН
Мінсоцполітики
2) організація професійного навчання на замовлення роботодавців для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці зареєстрованих безробітних з числа переселених громадян 2016—2017 роки Мінсоцполітики
3) вивчення питання щодо розширення переліку робітничих професій, за якими проводиться підтвердження результатів неформального професійного навчання для переселених громадян 2016 рік —“—
13. Стимулювання економічної активності переселених громадян і створення робочих місць 1) залучення громадських та волонтерських організацій до співпраці з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з метою забезпечення зайнятості переселених громадян постійно обласні та Київська міська держадміністрації за участю громадських об’єднань
2) реалізація спільних з міжнародними організаціями проектів, спрямованих на забезпечення тимчасової зайнятості переселених громадян 2016—2017 роки Мінсоцполітики за участю міжнародних організацій
3) виплата переселеним громадянам допомоги по безробіттю —“— Мінсоцполітики
14. Створення сприятливих умов для життєдіяльності переселених громадян 1) організація проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів і консультацій з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг за місцем проживання переселених громадян постійно Мінсоцполітики Мінмолодьспорт обласні та Київська міська держадміністрації
2) створення телефонних “гарячих ліній” з питань життєзабезпечення переселених громадян 2016 рік обласні та Київська міська держадміністрації

 

підвищення рівня поінформо-ваності переселених громадян
3) надання безоплатної первинної правової допомоги, державної соціальної допомоги переселеним громадянам постійно центральні органи виконавчої влади обласні та Київська міська держадміністрації

 

соціальний захист переселених громадян
4) здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом об’єктів для проживання переселених громадян, якістю харчових продуктів та питної води —“— Держсанепід-служба створення належних умов для життєдіяльності переселених громадян
5) забезпечення вільного та безперешкодного доступу переселених громадян до безкоштовних освітніх послуг —“— МОН
обласні та Київська міська держадміністрації
реалізація права переселених громадян на освіту
15. Компенсація зростання навантаження на інфраструктуру місцевих громад із соціального обслуговування та соціального забезпечення переселених громадян 1) передбачення додаткового фінансування для забезпечення:

медичної допомоги переселеним громадянам з числа груп диспансерного обліку за місцем їх фактичного проживання;

надання ліків декретованим групам населення

постійно

 

 

 

 

 

МОЗ Мінсоцполітики обласні та Київська міська держадміністрації

 

 

реалізація права переселених громадян на медичну допомогу і доступ до ліків

 

16. Соціальний захист і соціальна допомога членам сімей переселених громадян

 

1) організація та надання медичної та психологічної допомоги переселеним громадянам, здійснення превентивних заходів з метою запобігання погіршенню фізичного та психічного здоров’я переселених громадян —“— МОЗ
Мінсоцполітики обласні та Київська міська держадміністрації за участю громадських об’єднань
забезпечення доступності медико-соціальних послуг для сімей переселених громадян
2) активізація роботи центрів соціальних служб (із залученням громадських та волонтерських організацій) з надання психологічної, соціально-медичної та соціально-педагогічної допомоги переселеним громадянам 2016 рік обласні та Київська міська держадміністрації за участю громадських об’єднань

 

3) надання переселеним громадянам допомоги щодо подолання психофізіологічних травм, стресового стану, соціальної апатії постійно —“—
17. Створення умов і вироблення механізму забезпечення соціальної адаптації переселених громадян 1) організація туристичних поїздок переселених громадян до інших регіонів України, проживання дітей та молоді з числа переселених громадян у сім’ях на час канікул і свят постійно

 

Мінкультури Мінмолодьспорт обласні та Київська міська держадміністрації соціокультурна інтеграція переселених громадян
2) організація та проведення культурно-мистецьких та національно-патріотичних заходів для переселених громадян у приймаючих громадах —“— —“— формування національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, громадянського обов’язку, духовного та творчого розвитку
3) організація та проведення благодійних акцій і конкурсно-розважальних програм для дітей переселених громадян —“— Мінкультури обласні та Київська міська держадміністрації соціокультурна інтеграція переселених громадян
4) організація курсів підвищення рівня володіння державною мовою для різних вікових груп переселених громадян —“— обласні та Київська міська держадміністрації за участю громадських об’єднань мовна та соціокультурна інтеграція переселених громадян
18. Посилення спроможності держави щодо розв’язання проблем переселених громадян із залученням міжнародної донорської допомоги 1) залучення міжнародних донорів, у тому числі міжнародних фінансових організацій, до реалізації проектів відновлення сходу України 2016 рік Мінрегіон Мінеконом-розвитку
Мінфін
МЗС
залучення міжнародної донорської допомоги для розв’язання проблем переселених громадян
2) розвиток міжрегіонального та транскордонного співробітництва, у тому числі в межах спільних програм Європейського інструменту сусідства на 2014—2020 роки, посилення ролі єврорегіонів у транскордонному співробітництві з державами ЄС, Молдовою та Білоруссю (єврорегіони “Буг”, “Дністер”, “Верхній Прут” та “Карпатський єврорегіон”), поглиблення міжнародного співробітництва на рівні громад, міст-побратимів та організацій громадянського суспільства з орієнтацією на надання допомоги переселеним громадянам 2016—2017 роки Мінрегіон Мінеконом-розвитку
МЗС
обласні та Київська міська держадміністрації 
3) організація та проведення заходів, спрямованих на творчий розвиток молоді з числа переселених громадян і забезпечення їх змістовного дозвілля 2016 рік Мінмолодьспорт обласні та Київська міська держадміністрації за участю всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій створення умов для творчого розвитку особистості. Соціокультурна інтеграція переселених громадян
19. Створення передумов та можливостей для сприяння добровільному поверненню переселених громадян до покинутих місць проживання (після відновлення контролю України над окупованими територіями) 1) розроблення механізму погашення заборгованості за послуги житлово-комунального господарства із заробітної плати та сплати податків 2016 рік Мінфін
Мінрегіон Мінсоцполітики
2) забезпечення безпосередньої участі переселених громадян у плануванні та організації їх повернення до покинутих місць проживання 2016—2017 роки обласні та Київська міська держадміністрації за участю громадських об’єднань
3) відновлення об’єктів соціальної інфраструктури на постраждалих від бойових дій територіях (будинків-інтернатів, територіальних центрів соціального обслуговування і надання соціальних послуг, закладів соціального захисту бездомних осіб тощо) постійно Державне агентство з питань відновлення Донбасу
Мінрегіон Донецька та Луганська облдержадміністра-ції
центральні органи виконавчої влади
20. Надання компенсацій переселеним громадянам з урахуванням особливостей шкоди, завданої внаслідок бойових дій і тимчасової 1) унормування на законодавчому рівні механізму оцінювання матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок бойових дій і тимчасової окупації частини території України 2016 рік Фонд державного майна
окупації частини території України 2) формування та ведення реєстру заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат —“— Мінсоцполітики Мінеконом-розвитку
Мінфінобласні та Київська міська держадміністрації