Кабінет Міністраів України 16 грудня 2015 р. прийняв Постанову ;1094

Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації 
та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

 1. Затвердити Комплексну державну програму щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до2017року (далі — Програма), що додається.
 2. Міністерству соціальної політики забезпечити координацію виконання Програми та інформувати щокварталу до20числа наступного місяця Кабінет Міністрів України про стан виконання передбачених Програмою заходів.
 3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям подавати щокварталу до 5 числа наступного місяця Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми.

Прем’єр-міністр України                                              А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1094

КОМПЛЕКСНА ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції
громадян України, які переселилися з тимчасово
окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції в інші регіони України,
на період до 2017 року

Мета Програми

Метою Програми є розв’язання основних проблем громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України (далі — переселені громадяни), та зниження рівня соціальної напруженості серед них і в суспільстві; сприяння інтеграції та соціальній адаптації таких осіб за новим місцем проживання; допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності, прав та реалізації потенціалу; забезпечення соціальної, медичної, психологічної та матеріальної підтримки; створення передумов для компенсації завданої їм майнової (матеріальної) та моральної шкоди; створення сприятливих умов для добровільного повернення на місця попереднього проживання (за умови повного фактичного припинення бойових дій на територіях, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Результати проведеного аналізу ситуації з переселеними громадянами свідчать про наявність таких проблем:

відсутність:

 • достатніх фінансових ресурсів для забезпечення життєдіяльності;
 • чіткого механізму та критеріїв відбору для надання соціальної підтримки переселеним громадянам залежно від їх матеріального становища та соціального статусу;
 • повної інформації про розмір збитків (майнової шкоди), завданих переселеним громадянам у ході воєнних дій, та механізм їх компенсації;

недосконалість механізму забезпечення переселених громадян робочими місцями, обмеженість інформації про можливості працевлаштування;

наявність у багатьох переселених громадян психофізіологічних травм і відсутність програми надання їм відповідної медико-соціальної допомоги.

 

 

Досягнення мети Програми можливе на засадах:

дотримання принципів субсидіарності, соціальної справедливості, прозорості та неупередженості, взаємної відповідальності, взаємоповаги та взаєморозуміння;

дотримання прав і гарантій громадян, в тому числі на працю, та сприяння раціональному використанню трудового потенціалу переселених громадян;

дотримання конституційних прав і гарантій громадян на житло та земельну ділянку;

сприяння створенню системи та виробленню механізму взаємної допомоги та самоорганізації переселених громадян;

залучення до співпраці соціальних партнерів і представників приватного сектору економіки;

створення сприятливих умов для добровільного повернення переселених громадян до покинутих місць проживання або інтеграції за новим місцем проживання.

Розв’язання проблеми здійснюється шляхом:

правового забезпечення — надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності серед переселених громадян, удосконалення законів і розроблення чітких інструкцій щодо їх реалізації, напрацювання механізму захисту прав і компенсації переселеним громадянам завданої їм майнової (матеріальної) та моральної шкоди;

соціально-економічного забезпечення — збереження гарантій державного соціального забезпечення та захисту переселених громадян, надання їм матеріальної підтримки з метою забезпечення нормального рівня життя та недопущення злиденності, сприяння створенню робочих місць, працевлаштуванню та самозайнятості, забезпечення доступності до освітніх послуг, сприяння будівництву постійного, тимчасового та соціального житла, підтримки статутної діяльності громадських об’єднань переселених громадян;

медичного забезпечення — збереження гарантій державного медичного обслуговування, надання комплексного медичного забезпечення в місцях компактного проживання, надання психосоціологічної допомоги особам, постраждалим внаслідок воєнних дій, створення умов для збереження здоров’я переселених громадян у нових умовах життєдіяльності;

транспортного забезпечення — надання необхідних транспортних послуг для евакуації цивільного населення із зони бойових дій та для інших потреб переселених громадян;

побутового забезпечення — створення необхідних комунальних та побутових умов для життєдіяльності переселених громадян, забезпечення доступності до закладів побутової та соціальної інфраструктури;

культурного та патріотично-виховного забезпечення — сприяння збереженню традиційної культури, забезпечення її неконфліктної інтеграції з національною культурою та культурними традиціями населення територій, з яких здійснюється переміщення, виховання та розвиток патріотичних почуттів, сприяння духовному розвитку переселених громадян;

організаційно-інформаційного забезпечення — створення системи збору інформації про стан та потреби переселених громадян, забезпечення її систематизації, аналізу та оприлюднення, залучення інститутів громадянського суспільства до проведення постійного незалежного моніторингу, узагальнення, аналізу та контролю здійснення заходів і результатів виконання Програми.

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку.

Виконання визначених завдань і заходів потребує:

своєчасного висвітлення в засобах масової інформації процедури надання допомоги, пільг і компенсацій переселеним громадянам;

організації та проведення зустрічей з переселеними громадянами, групами активістів і представників громадських об’єднань з метою з’ясування проблем;

доопрацювання Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб з урахуванням потреб і намірів переселених громадян;

підтримки проектів, спрямованих на розв’язання проблем переселених громадян, у тому числі з будівництва постійного, тимчасового та соціального житла;

створення передумов для компенсації переселеним громадянам майнової (матеріальної) та моральної шкоди, яких вони зазнали внаслідок бойових дій і тимчасової окупації частини території України, на основі оцінювання втрат, проведеного за єдиною та прозорою методологією;

проведення постійного незалежного (громадського) моніторингу виконання заходів Програми і поточних (проміжних) та остаточних результатів виконання Програми із залученням заінтересованих інститутів громадянського суспільства.

Очікувані результати, ефективність Програми

Результативність Програми оцінюється за такими критеріями:

показники витрат:

 • обсяг видатків з державного бюджету на соціальну допомогу переселеним громадянам;
 • обсяг витрат з державного бюджету на компенсацію переселеним громадянам завданої їм майнової (матеріальної) та моральної шкоди;

– обсяг інвестицій у житло для переселених громадян;

– обсяг залучених донорських коштів (допомоги) для розв’язання проблем переселених громадян;

показники продукту:

 • кількість переселених громадян, які отримали відповідну послугу, допомогу;
 • кількість проектів громадських об’єднань, запропонованих для розв’язання проблем переселених громадян, частка реалізованих проектів;
 • кількість проведених заходів з надання підтримки та послуг переселеним громадянам;
 • кількість реалізованих спільних проектів з міжнародними організаціями у напрямі надання допомоги переселеним громадянам;

– кількість переселених громадян, які одержали житло, площа отриманого житла;

показники ефективності:

 • середній розмір допомоги на одну особу/сім’ю;
 • середня площа отриманого житла на одну особу;
 • собівартість квадратного метра житла, яке отримали переселені громадяни;

– кількість переселених громадян, які одержали компенсацію завданої їм майнової (матеріальної) та моральної шкоди;

показники якості:

 • відсоток загальної кількості переселених громадян, забезпечених відповідними соціальними послугами;
 • відсоток загальної кількості переселених громадян, які одержали компенсацію завданої їм майнової (матеріальної) та моральної шкоди;
 • відсоток загальної кількості переселених громадян, які отримали житло;
 • відсоток загальної кількості переселених громадян, які отримали соціальні послуги низької якості.

Виконання заходів Програми дасть змогу:

забезпечити соціальну, фізичну, медичну, психофізіологічну та матеріальну підтримку переселених громадян;

знизити рівень соціальної напруженості в суспільстві та забезпечити на державному та місцевому рівні неконфліктну інтеграцію переселених громадян у суспільстві;

забезпечити інтеграцію переселених громадян до складу територіальних громад у разі їх рішення залишитися за новим місцем проживання;

сприяти добровільному поверненню переселених громадян до місць свого попереднього проживання після повного фактичного припинення бойових дій та повернення територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до складу України.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Заходи, спрямовані на виконання Програми, проводитимуться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, передбачених законодавством.

_____________________

Додаток
до Програми

ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції
громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року

див. далі Сайт КМУ                        http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248739241